به من که می رسد..
25 اسفند 1395 ساعت 8:24 | بازديد : 123 | نويسنده : | ( نظرات )


به من که می رسد حرف قانون می زند

کدخدای دهمان

با سواره نظام است و

با دزدها می چرد

صبح ها به چرایی گرگ ها می زند و

شب ها به چرای گوسفندان

این

صدای لرزان حقیقت است که با مرد مرده است

*

به من که می رسد

قانون هویدا می شود

علامه دهر می شود و

پیمانه زهر

چقدرسخت است قانون جنگل را فهمیدن....!

                                     

                                 محسن محمدرضاخانی
غنچه باغ دلم قصد شکفتن دارد

راز پنهان مرا همت گفتن دارد

بر سر کوی تو افتاده ام ای ماه به خاک

مددی کن که جنون میل نرفتن دارد

با غم عشق تو در دام بلا افتادم

به رهت چشم دلم شرم زخفتن دارد

نازنینا قدمی رنجه نما بر چشمم

خاک پای قدمت با مژه رُفتن دارد

غم هجران تو را با غزلی شرح دهم

راز دل گویمت و شرط نهفتن دارد

نغمه عشق که می گفت به گل بلبل مست

خوش سرودی است که از غنچه شنفتن دارد

شهپر از دیدن گل سیر نگردد هرگز

غنچه شوق دلش قصد شکفتن دارد 

                                

                          سیدمرتضی میرحسینی

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


پرسه در بلوار افلاطون
25 اسفند 1395 ساعت 8:24 | بازديد : 117 | نويسنده : | ( نظرات )

          شاعرباید دست کم شش ماه گم شده باشد!

                                                                   (رضاغنی راینی)

چه ارزش..؟


کشتارگه خون  بدراز ناله  چه ارزش؟

کشتند مرا با رخ  بیگانه  چه ارزش ؟

هرروزبه دامان  قیام  شب و روزم

هم سوختن وسوختن ازخانه چه ارزش ؟

ویران دل  این  رتبه  هم پایه  افلاک

پایین تراز رتبه هم شانه  چه ارزش ؟

کزخون درآغشته به منحوس ترین زخم

تا سوختن ازخوردن پیمانه چه ارزش ؟

بنگر قدمی  درطلب  آیینه ی  جانت

ازخوب که خوردن  چه سرابانه چه ارزش ؟

مشک است  به هنگام خروج  ازدم آیات

بیهوده دل از خاطرجانانه  چه ارزش ؟

کزدوردودست گل پژمرده به هجران

بگذشت چه ازدیدغریبانه چه ارزش؟

مقصود دل از پیکر تقدیر مبادا

هم سوخته ازپیکر آنانه  چه ارزش ؟

                                         (محسن محمدرضاخانی)


 حتا دریاهاهم گهگاهی برمیگردند


آدم قلبش را برمیدارد و میرود

فرقی هم نمیکند به حالش

کسی با انتظارش،

کسی با دلبستگی اش..

....آدم می رود و اصلن هم فکر نمیکند

          گل روی بقچه اش را که دوخته؟!

حتا دریاها هم برمیگردند

برمیگردند و صدفهای خالی روی ساحل را میبرند

        ولی آدمها،

آدمها میروند و حتا شاه ماهی قشنگ زندگیشان را،:

                                                 جا می گذارند

آدم،

قلبش را قبلش جا می گذارد و....:

      می رود.
                                       (سید جلال بهادر)|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


نشناختی...
25 اسفند 1395 ساعت 8:24 | بازديد : 256 | نويسنده : | ( نظرات )

سالها گدایی ستاره ای کوچک را میکردم و هرگز


ندانست: من کهکشانی ازکایناتی نورانی ام...

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


امپراتور
25 اسفند 1395 ساعت 8:24 | بازديد : 270 | نويسنده : | ( نظرات )
 

گشت دربار(باعصبانیت):

 

  توچکاره ای سرباز؟....

 

      ....  من امپراتورم سرجوخه!.

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


پارادوکس
25 اسفند 1395 ساعت 8:24 | بازديد : 298 | نويسنده : | ( نظرات )
سلول اولی پربودازاین خطها# # # # #|# #|| # ||||||

 

 

# # # # # # # ///#||||# # # # # # # # # #///////|

 

سلول دوم فقط اینقدربود:

 

                      # # # # /

 

گفتم: فقط هفده روز؟

 

گفت:نه.مردسلول اول هرروزیک خط می کشدولی این مردهرسال یک خط.

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


نیمکت چه می فهمد؟؟
25 اسفند 1395 ساعت 8:24 | بازديد : 281 | نويسنده : | ( نظرات )


ازهمین نیمکت شروع شدوروزهاادامه داشت،یک روزقول دادندهرسه شنبه

 

پنج عصر،.....همین نیمکت،.....تاهمیشه......دیگرنیمکت ازهمه روزها فقط

 

سه شنبه رامی شناخت وساعتش را از پنج عصرهرسه شنبه کوک می کرد

 

امایک روزی نیمکت احساس کردهفته دارد طولانی می شود،...خیلی صبر

 

کرد.....تا روزی که باد گفت: چندسه شنبه ای گذشته......نیمکت مطمین شد

 

همیشه به سرآمده وبراین باوربود تا روزی که ازدوردختررا دید که آرام

 

می آمد با خشمی عجیب نیم نگاهی به نیمکت انداخت و.......گذشت.......

 

عقیده جدید نیمکت این بود:.....هی آدمهای بی وفا.....ومطمین بود پسر دلش

 

راازقصه بیرون برده ......این عقیده نیمکت سه شنبه ای بود،.....اوکه هرگز

 

نمی فهمید: دوشنبه ای،چهارعصر،پسری درخیابانی نزدیک باماشینی تصادف

 

کرده...پسری که خرده شیشه های عطری که برای سه شنبه ای باساعت پنج

 

گرفته بودموقع دفن هم ازانگشتانش درنیامد...نیمکت چه می فهمد؟؟؟

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


تصمیم. روی پل هوایی
25 اسفند 1395 ساعت 8:24 | بازديد : 215 | نويسنده : | ( نظرات )

تاامروزمیخواستم همه دنیاراپرازمهرکنم ودل آدمهاراشادکنم....اماامروز

 

دیگرازاین فکربرگشتم..وقتی که برای خریدن یک بسته کوچک آدامس

 

پول ندارم تادل کوچک این دخترک رابرای لحظه ای شادکنم.

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


تمدید
25 اسفند 1395 ساعت 8:24 | بازديد : 297 | نويسنده : | ( نظرات )


پیش خودش گفت ازفردا،.....فرداکه شد،دیدچهارشنبه است وبهتردیدبگذارد برای شنبه


شنبه که شد دید بیست وسوم است وبهتراست بگذارد برای اول ماه.اول ماه که شد به


تقویم نگاه کرددیداسفنداست ویک ماه تا آخرسال بیشترنمانده، بهتردید بگذارد برای اول


سال نوواینگونه با آشتی کردن اوبا خانواده  سال نوقشنگ ترازهمیشه آغازمی شد...به

 
خودش قول داد وبه فکرش میبالید اما نمیدانست عزراییل کارش  رابه فردانمی اندازد

 

  وجلوی اسم اونوشته شده بود:هیجدهم اسفندهمان سال ساعت هشت وربع صبح

 

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


نیمه دوم
25 اسفند 1395 ساعت 8:24 | بازديد : 249 | نويسنده : | ( نظرات )
 

دقیقه هفتادبازی ودرست دراوج حساسیت تیم مایک گل جلوافتاد...ازآن لحظه همه 


مادعامی کردیم دقایق پایانی بازی هرچه زودترتمام شودتااتفاقی نیفتد...اوامابرعکس


دعامیکرد بازی حالاحالاها ادامه داشته باشد، اوهم ازما بود اما هنوزنصف ساندویچ

 

وتخمه هایش روی دستش مانده بود.

                 

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


اهلی
25 اسفند 1395 ساعت 8:24 | بازديد : 252 | نويسنده : | ( نظرات )


خودش رابه آب وآتش زد تا بالاخره پرستوراضی شدوگفت:حالاکه بامن اهلی شدی


برایم کاری میکنی؟ گنجشک ذوق زده قبول کرد.پرستوگفت :فرداسفرمهمی درپیش


دارم،چون خسته هم هستم میترسم خواب بمانم، فردا ساعت پنج مرا بیدارکن....ذوق


اهلی شدن گنجشک باپرستوآنقدربرایش مهم بودکه حاضربودتمام شب رابه خاطرش


بیداربماند..اماتوانش کمترازذوقش بود به طوری که درست ساعت چهاروهفت دقیقه


پلکهای سنگینش به هم قفل شدند
.

|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


بک لینک در 550 (وبلاگ و وبسایت) با اتوریتی بالا

منوي کاربري


عضو شويد


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نويسندگان
نظر سنجي

خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شودتبلیغات متنی
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

دانلود اهنگ شاددانلود رمان عاشقانه بدون سانسور سیستم وبلاگدهیخرید هاست لینوکس طراحی چتروم در تبریزکانکس مسکونی ارزانثبت شرکت ارزان قیمت بیت کوئینسایت طراحیازاد طرح دانلود بازی بدون سانسور دانلود والپیپر عاشقانه جدید دانلود فیلم خارجیدانلود کلیپ خنده دار آشپزی ایرانیعکس نوشته های عاشقانه دانلود نرم افزار 2017 اطلاعات پزشکی پنل اس ام اس انجمن تفریحی حد و حدود دکوراسیون داخلی اداری مجله پوست و مو رابطه جنسی در دوران عقد سایت قرانی دانلود موزیک جدید عکس و بیوگرافی دانلود بازی انلاین دنا موو دانلود نرم افزار سایت سرگرمی تکناز شلوغ چت الوند وب فیلم ایرانی 96 تور اروپا ارزان مجله خودرو خارجی بازی اندروید رایگان دانلود اهنگ قدیمی دعای خوابدعا برای پولدار شدن خبرگزاری بورس دانلود اهنگ ایرانی دانلود عکس متن داربای کاسیو اخبار روز ایران و جهان سایت تفریحی و سرگرمی دانلود آهنگ جدید احسان خواجه امیری ضرب المثل های خنده دار دانلود بازی چند نفره اندروید قیمت انگشتر جواهر سایت ماشین خودرو برلیانس محصولات ورزشی دانلود کلیپ آموزش رقص دانلود نرم افزار تلگرام دانلود عکس عاشقانه اخبار سیاسی اس ام اس آرزوی سفر خوش آلاله چت مجله غزاله دانلود عکس اس ام اس تولد عاشقانه دانلود والپیپر اچ دی دانلود آزمون رشته ریاضی دانلود نرم افزار دوست دختر یابی دانلود نرم افزار حسابداری رایگان تعرفه طراحی چت روم پایگاه خبری دانلود کتاب آموزش سحر و جادو قیمت خط موبایل ثابت مدل مانتو تنگ و کوتاه نمونه سوالات تافل دعا ثمانین ایه دانلود کلیپ جنیفر لوپز مدل لباس پاکستانی سایت تفریحی سرگرمی سایت تفریحی سرگرمی دانلود موزیک ایرانی